Seminarium aikido, Seizo Takimoto Shihan, Warszawa, 13-14 wrzezśnia 2019 r.